เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 และได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA ) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี