เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละกอง ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี