เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรณบุรีที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมฯ มี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผอ.สนง.คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกติกาใหม่ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี