เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี