เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของทุกกอง เพื่อที่จะหารือและซักซ้อมแนวการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเกิดความเรียบร้อย ประกอบกับใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี