เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ของงานด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโดย คณะกรรมธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครฯ