เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส