เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆของหน่วยงานภายนอก และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีัดสุพรรณบุรี