เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีนายบุญส่ง ทรัพย์เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร ,หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี