เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เป็นการวิเคราะห์โอกาส ศักยภาพ ปัญหา (จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส) และอุปสรรคของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี