เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางศิริวรรณ ลิมปรังษี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ มีนายมณเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร