เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตารางการเดินรถและตารางค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดสุพรรณบุรี ,การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารฯ และการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และปิดประมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ,การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (รย.1) ครั้งที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี หมวดอักษร "กบ" ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี