เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563 เป็นการจัดทำข้อมูลประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่องข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย (อุทกภัยและภัยแล้ง) , ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย ,พื้นที่รองรับการอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ เป็นต้น ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี