เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ.2562-2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องเวลาดี1 โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี