เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง และฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจากนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมการเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ และรับฟังรายงานการดำเนินการพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1 ) โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมดำเนินการพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1 ) ในวันที่่ 9 กันยายน 2563 ณ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ,แจ้งการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2563 และเร่งรัดการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี