เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 /2563 เพื่อรับรายงานการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานพัฒนาเด็กเล็กของเอกชน จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี