เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติตต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) การบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลายแก้วศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี