เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาให้การตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนการดำเนินการระดับพื้นที่ การจัดการบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Healt) ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ถนนอาหารขุนไกรไนท์ฟู้ดและ ประชุมรับนโยบายรณรงค์ป้องกันโรคไวรัส โควิด 19 ให้กับ อปท. ดูแลและป้องกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี