เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางนงเยาว์ นิยมพันธุ์ รองประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นประธานการประชุมสมาชิกชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดวันและเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในครั้งที่ 86 ต่อไป และปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในแต่ละครั้ง ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี