เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี อาจารย์วราพร พรหมใจรักษ์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย การสอดแทรกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านมัคคุเทศก์น้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี