เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า พาคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง "องค์กรปกครองท้องถิ่นกับนวัตกรรมการบริหารงานที่เป็นเลิศ" ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการ ร.ร.ท. 2 วัดปราสาททอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และมีนายพลัฎฐ์ สมัครเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และ นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร นักบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการตลาดเพื่อชุมชนสันติสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี