เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร