เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับคณะผู้บริหาร แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลท่าศาลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ โดยมีน.ส.อัจฉรา ฉัตรมงคลพาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี