เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการดูแลดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 ,สรุปโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานและชุมชนขอรับการสนับสนุนเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี