เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้มาดูงานเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการ ร.ร.ท. 2 วัดปราสาททอง เป็นวิทยากร และ โครงการตลาดเพื่อชุมชนสันติสุข โดยมี นายพลัฎฐ์ สมัครเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และ นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร นักบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี