เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนักเรียนโรงเรียนท.1 วัดประตูสาร เข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 1 คน และนักเรียนโรงเรียน ท.3 วัดไชนาวาส เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 3 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จำนวน 1 คน เข้าร่วมคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ประจำปีพ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี