เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย น.ส.อัจฉรา ฉัตรมงคลพานิช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และ น.ส.วีรยา คำเภา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ได้ให้ความรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง