เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563 รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี