เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี