เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พาสมาชิกสภาและข้าราชการเทศบาลตำบลพลายชุมพล มาเพื่อศึกษาดูงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี