เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี