เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน ประจำปี 2563 "หลักสูตร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน" ร่วมเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย