เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนและข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระพรหมและองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน เพื่อเป็นศิริมงคล ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดังกล่าวฯ ณ สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่)