เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและระดับฝ่าย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกอง/ฝ่าย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี