เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562 มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทีมงานมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี