เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและให้เสนอแนะในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการฯ ที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี