เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำน้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวิทย์ ปานะชา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี