เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐ "สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "หลักสูตร การทำโดนัทแฟนซี" ได้รับเกียรติจาก นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการดังกล่าวฯ ครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสอนและสาธิตการทำโดนัทแฟนซี และมีนายธนาชัย ทวีเกษม ประธานตลาดสด จังหวัดภาคกลางตะวันตก มาให้ความรู้การเพาะถั่วงอกไร้สารพิษให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ให้ได้รับความรู้ด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี