ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ณ ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี