เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่2/2563 โดยมี นายมนัสพงษ์ พรหมพิสิษฐ์พงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา และรักษาประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี