เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6 / 2562 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการเบิกตัดปี และโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ,การติดตามและเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 , พิธีวางพวงมาลาทหารอาสา และ การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสองและรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 และ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี