เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี