เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรมและงานที่ได้มอบหมายให้แล้วและเพื่อบอกข่าวสารให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี