เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี (ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีสันนิบาตเทศบาล ภาคกลางและสันนิบาตจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (กลุ่มที่ 3) ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 17,21และ24 ตุลาคม 2562 นี้ และได้รับเกียรติจากนายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาพูดคุยข้อกฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี