เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี (ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี) เป็นประธานการประชุมเพื่อจับสลากจับคู่การแข่งขันกีฬาในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลกลุ่มภาคกลาง (กลุ่มที่ 3) โดยมีประธานสันนิบาตเทศบาล จำนวน 3 จังหวัดเข้าร่วมประชุมได้แก่ จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดกาญจนบุรี และได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี