เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี