รพ.เจ้าพระยายมราชแถลงข่าว เปิดศูนย์โรคหัวใจแห่งใหม่ เพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาโรคหัวใจ ด้วยวิธีสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจ ........ แถลงข่าวเปิดศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และ นายภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้มีเกียรติในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์รักษาผ่าตัดโรคหัวใจ