เมื่่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นางรัชนี ใจชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี