ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพร ะราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกั นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทา น ๙๐๔ วปร. สามารถรับได้ภายในวันทำการส ุดท้ายของเดือนนั้น สำหรับเดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัคร วันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ 
แอพพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลดได้ที่
ระบบ iOS : https://apps.apple.com/us/ app/ประชาชนจิตอาสา/ id1439276790
ระบบ Android : https://play.google.com/ store/apps/ details?id=th.or.dga.royalj itarsa&hl=th
Line Official : https://page.line.me/ jitarsa
เว็บไซต์หน่วยราชการในพระอง ค์ : https:// www.royaloffice.th/
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถา ม ได้ที่ 
สายด่วนจิตอาสา หมายเลข ๑๕๑๑