เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนและผู้นำเยาวชนชมรมเด็กไทยทำได้) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอบรมในวันที่ 6,7และ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีน.ส.ปัญญ์ชลี ดิษฐกระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ ,ด้านสุขภาพ,ด้านอาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี ทพญ.ชนากานต์ ตั้งธงทองกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เด็กไทยฟันดี และว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน์ แก้วมี นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี